Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ LOGOSTRADA.PL

 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

  Uregulowania zawarte w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie do wszelkich obecnych i przyszłych stosunków łączących spółkę Logostrada sp. zo.o., reprezentowaną przez Agatę Woźniak z kontrahentami w zakresie działalności Biura.
 2. SŁOWNICZEK

  Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  • Regulamin: niniejszy dokument, udostępniany wszystkim zainteresowanym na oficjalnej stronie internetowej Biura;

  • Biuro: Biuro Tłumaczeń: Logostrada sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-276), ul. Promienista 39;

  • Zleceniodawca: osoba fizyczna lub prawna, która zamówiła w Biurze tłumaczenie bądź inną usługę;

  • Zamówienie: przesłane pocztą elektroniczną, faksem lub dostarczone osobiście zlecenie wykonania Tłumaczenia (lub innej usługi) wraz z tekstem podlegającym tłumaczeniu (w formatach wg uzgodnień) i wskazaniem osoby upoważnionej do akceptacji Rozliczenia;

  • Termin realizacji zamówienia: czas od dnia następnego po dniu, w którym Biuro potwierdziło przyjęcie Zamówienia do chwili odebrania gotowego Tłumaczenia (lub wykonania innej usługi), nie krótszy niż 1 doba (z wyłączeniem świąt, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy);

  • Tłumaczenie ekspresowe: tłumaczenie do 2000 słów, którego termin realizacji wynosi 24 godziny od momentu potwierdzenia przez Biuro przyjęcia Zamówienia (nie później jednak niż o godzinie 15.00 w dniach poniedziałek – czwartek), za które wynagrodzenie dodatkowe wynosi 50 % ceny standardowej;

  • Tłumaczenie: w zależności od Zamówienia oznacza tłumaczenie pisemne sporządzone w formacie według uzgodnień lub tłumaczenie ustne;

  • Tłumacz: wyznaczona przez Biuro osoba, posiadająca dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego i wiedzę specjalistyczną lub inne wystarczające z punktu widzenia Biura referencje, świadectwa i certyfikaty;

  • Rozliczenie: przygotowywane przez Biuro rozliczenie za Zamówienie, zawiera szczegółowe zestawienie usług wykonanych przez Biuro wraz z wynagrodzeniem wynikającym z uzgodnień między stronami;

  • Termin płatności: wskazany każdorazowo w fakturze termin zapłaty wynagrodzenia, nie dłuższy niż 14 dni. Uznaje się, iż zapłata wynagrodzenia następuje w dniu uznania rachunku bankowego Biura.

 3. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

  Otrzymanie Zamówienia i materiałów do tłumaczenia, przesłanych mailem lub faksem, Biuro potwierdza również drogą mailową lub faksem, podając jednocześnie do informacji Zleceniodawcy: numer zamówienia, cenę za usługę, kwotę zaliczki oraz orientacyjny termin realizacji.
 4. ODMOWA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

  Biuro ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w szczególności jeśli uzna, iż jego wykonanie we wskazanym przez Zleceniodawcę terminie jest niemożliwe.
 5. ZAKRES USŁUG

  Biuro świadczy usługi polegające m.in. na dostarczaniu pisemnych Tłumaczeń w oparciu o Zamówienie złożone przez upoważnioną przez Zleceniodawcę osobę, po uprzednim potwierdzeniu jego otrzymania. Biuro zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Tłumaczenia lub innej usługi bez podania przyczyn. Biuro dokłada wszelkich starań, aby dostarczane Tłumaczenia oraz inne usługi wykonywane były w sposób rzetelny.
 6. WYKONANIE USŁUGI

  Tłumaczenie oraz inne usługi uważa się za wykonane w momencie poinformowania Zleceniodawcy o możliwości odbioru przedmiotu objętego Zamówieniem. W przypadku Tłumaczenia dostarczenie następuje za pomocą poczty elektronicznej lub faksu (w formacie wg uzgodnień).
 7. WYNAGRODZENIE

  Wynagrodzenie za poszczególne Tłumaczenia oraz inne usługi podawane jest w ofercie. Podstawą realizacji zamówienia jest potwierdzenie przez wskazaną przez Zleceniodawcę osobę danej oferty. Biuro wystawia fakturę po wykonaniu, dostarczeniu i potwierdzeniu przez Zleceniodawcę usługi i wysyła ją od wskazanej przez Zleceniodawcę osoby (mailem lub faksem) pocztą elektroniczną. Brak potwierdzenia dostawy zamówienia wciągu dwóch dni roboczych oznacza jego akceptację i stanowi podstawę do wystawienia faktury. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT. Przy większych Zamówieniach istnieje możliwość negocjacji wynagrodzenia. W razie przekroczenia Terminu płatności wskazanego na fakturze Biuro ma prawo do naliczania odsetek w wysokości 1 % wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA

  Odpowiedzialność Biura z tytułu rękojmi i gwarancji jest wyłączona. Odpowiedzialność materialna Biura za ewentualną szkodę wyrządzoną umyślnie jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia za dane Zlecenie, która może zostać wypłacona z ubezpieczenia OC Biura. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Tłumaczeniach ekspresowych, jednakże na wezwanie Zleceniodawcy zobowiązane jest do ich usunięcia bez dodatkowego wynagrodzenia – o ile uzna, iż błędy rzeczywiście wystąpiły. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności bądź błędów w tekście oryginału dokumentu przekazanego do tłumaczenia.
 9. PRAWA AUTORSKIE

  Do czasu zapłacenia pełnego Wynagrodzenia przez Zleceniodawcę, majątkowe prawa autorskie do wykonanego Tłumaczenia pozostają własnością Biura.
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA

  Zleceniodawca ma prawo odwołać Zamówienie, jednakże jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną pracę.
 11. OPÓŹNIENIE

  Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia spowodowane siłą wyższą (w szczególności awarią serwerów lub wyłączeniem elektryczności) ani za opóźnienie wynikłe z przyczyn istniejących po stronie Tłumacza.
 12. KLAUZULA POUFNOŚCI

  Biuro zobowiązuje się do poufnego traktowania wszystkich przekazanych mu w związku z Zamówieniem informacji.
 13. KLAUZULA LOJALNOŚCI

  Zleceniodawca oświadcza, że będzie w czasie trwania umowy w sposób lojalny korzystał z usług Biura, respektując warunki umowy i Regulaminu.
 14. SPORY

  Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd w Poznaniu.
 15. KOLIZJA

  W razie sprzeczności Regulaminu z innymi warunkami umów stosowanymi przez Zleceniodawców, zastosowanie znajdzie Regulamin.
 16. KONSUMENCI

  Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania w umowach zawartych z konsumentami, do których stosują się odrębne przepisy Prawa Cywilnego dotyczące umów zawieranych z konsumentami.
Kontakt
Logostrada sp. z o.o.
ul. Promienista 39
60-276 Poznań
Biuro czynne:
poniedziałek-piątek
9:00-17:00
(+48) 61 851 33 72
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem